Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Aktuální informace k výuce na ZŠ Husova

od 12. 4. 2021

 

Vážení rodiče,

dovolím si Vás touto cestou informovat ohledně provozu škol od 12. 4. 2021.

Žáci I. stupně mají od 12. 4. 2021 rotační výuku (tzn. týden prezenčně ve škole, týden doma distančně). Žáci II. stupně pokračují i nadále ve výuce distanční.

Prezenční vzdělávání

 • LICHÉ TÝDNY (OD 12. 4.) – 2. A, 3. A, 5. A, 5. B
 • SUDÉ TÝDNY (OD 19. 4.) – 1. A, 1. B, 3. B, 4. A, 4. B

Prezenční výuka i provoz školní družiny probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují).

Ranní ŠD

 • provoz 6.00 – 8.00 hodin (příchod žáků max. do 7.15)
 • žáci přicházejí hlavním vchodem
 • testování žáků proběhne ve vestibulu školy

Prezenční výuka

 • čase 7. 30 – 8.00 bude probíhat testování žáků
 • žáci se sejdou na určeném shromaždišti, kde je zajištěn dozor:

Liché týdny:

 • 2. A hlavní vchod
 • 3. A vchod u jídelny z ulice Husova
 • 5. A vchod do šaten ze školního dvora
 • 5. B vchod do tělocvičny ze školního dvora

Sudé týdny:

 • 1. A, 1. B hlavní vchod
 • 3. B vchod u jídelny z ulice Husova
 • 4. A vchod do šaten ze školního dvora
 • 4. B vchod do tělocvičny ze školního dvora

Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Na WC budou žáci odcházet po jednom v době výuky (průběžná desinfekce). Výuka končí dle rozvrhu dané třídy. Pokud žák nezůstává ve školní družině, odchází po skončení vyučování (popř. po obědě) hlavním vchodem.

Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole.  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Budou dodržována zvýšená hygienická opatření (roušky, desinfekce, homogenní skupiny, větrání tříd, pobyt žáků na čerstvém vzduchu, zákaz zpěvu, zákaz sportovních činností při vzdělávání,…). Výuka tělesné výchovy bude probíhat formou zdravotních procházek.

Provoz odpolední školní družiny bude probíhat v homogenních skupinách (11. 40 – 16.15 pro děti 1. -3. ročníků, 12. 35 – 15.00 pro žáky 4. – 5. ročníků). Ze ŠD budou žáci odcházet hlavním vchodem. Rodič si po příchodu zazvoní na ŠD a požádá o uvolnění svého dítěte. Vedoucí ŠD si přes kameru ověří vaši přítomnost. Do budovy školy nevstupujete a k předání dítěte dojde u vchodových dveří.

Vstup do školy je povolen pouze zdravým žákům (bez projevů akutního nachlazení nebo bez příznaků nemoci COVID 19). Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoli doprovodu.

Testování žáků

Podmínkou pro vstup žáků do školy je povinné testování neinvazivními antigenními testy. Jedná se o testy Singclean z přední části nosu. Testování bude probíhat 2 x týdně (v pondělí a ve čtvrtek). Pokud bude test žáka pozitivní, zákonný zástupce si musí žáka neprodleně vyzvednout. Na webových stránkách školy je k dispozici instruktážní video.

Při testování žáků 1. a 2. ročníků může být přítomen také zákonný zástupce žáka.

Testování se nezúčastní žák, který

 1. prodělal onemocnění Covid- 19 v posledních 90 dnech (počítá se od prvního PT – PCR testu s pozitivním výsledkem). Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena – potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
 2.  má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.  Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena – potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě.

Pokud rodič odmítne samotestování dítěte, není dle mimořádného opatření MZ dítěti umožněn vstup do školy. Žák, který se neúčastní prezenční výuky, má omluvenou absenci a pracuje se s ním jako se žákem, který onemocněl. Vyučující budou v odpoledních hodinách zadávat těmto dětem učivo, které ve škole v dopoledních hodinách s dětmi probrali. Online hodiny v týdnu prezenční výuky nebudou dětem, které jsou doma, poskytované.

Pokud se vaše dítě z důvodu testování výuky neúčastní, sdělte prosím tuto informaci do neděle 11. 4. na adresu info@zshusova.cz.

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny:

 • prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka
 • prezenční skupinové konzultace ve škole (max. 6 žáků a jeden pedagogický pracovník)

O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Podnět vychází od jednotlivých pedagogů.

 

Školní jídelna

Zařízení školního stravování je v provozu s dodržením nezbytných pravidel:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
 • na oběd odvádí žáky vyučující (dle harmonogramu školy). Ten také dohlíží na dodržování hygienických pravidel (rozestupy, umývání rukou, roušky,..)
 • není možnost prodeje svačin
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
 • ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem
 • žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd

Obědy je nutné předem objednat. Objednání je nutné provést přes web www.mujscolarest.cz. Objednávka obědů musí proběhnout nejpozději do 12.00 hodin předchozí pracovní den. Při objednání musí být dostatečný kredit na účtu.

Informace pro rodiče IZS

Dle mimořádného opatření MZ je umožněna přítomnost dětí, jejichž rodiče pracují ve vybraných profesích, i v době, kdy má dítě distanční vzdělávání. Přítomnost těchto dětí se vztahuje pouze na žáky 1. stupně. Pokud budete mít zájem, aby vaše dítě chodilo prezenčně do školy i v době distanční výuky, napište nám prosím do soboty 10. 4. 2021 na mail info@zshusova.cz, abychom požadovanou péči mohli poskytnout. Rodičům přihlášených žáků budou zaslány podrobnější informace v průběhu neděle. Plánovaný rozsah je od 7.00 do 16. 00. Do zprávy napište jméno a příjmení žáka, třídu a jeho plánovaný příchod a odchod. Nutné je, aby dítě mělo u sebe ve škole potřebné přihlašovací údaje, aby mohla být zabezpečena online výuka žáků. Stravování žáků je ve stejném režimu jako při prezenční výuce.

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele. Jedná se o tyto profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu,
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Případné dotazy k provozu školy zodpoví vedení školy na online schůzce v sobotu 10. 4. 2021  v 9.00 na následujícím odkazu - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzRmZmJhMzYtOTI5MS00OTZhLWE4YjQtOWVmZjQyYjFkY2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed3a8e25-d269-4b59-8917-a10094130bee%22%2c%22Oid%22%3a%2205baf360-51fb-4738-93b2-dd00523be896%22%7d, popř. dotazy přes Školu OnLine.

 

Verze pro tisk (pdf soubor)

Instruktážní video MZ ČR (YouTube)

Informativní diagram od MŠMT ČR 


Přidáno 9. 4. 2021, autor: ZŠ Husova

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt
Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou  
 • tel. škola 568 620 409
 • tel. jídelna 731 438 260
 • e-mail info@zshusova.cz
 • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

Ostatní

Dnes je středa 12. 5. 2021

Svátek má Pankrác