Historie

Škola byla otevřena 1. 9. 1962 jako druhá Základní devítiletá škola v Náměšti nad Oslavou. Byla postavena v první etapě výstavby vojenského sídliště. Měla 17 učeben, posluchárnu pro chemii a fyziku, cvičnou kuchyni s jídelnou, tělocvičnu, fotokomoru a kabinety. Její stavba stála 5 5000 000 Kčs. Školní hřiště bylo dobudováno 18. 6. 1967 nákladem 250 000 Kčs. Do 1. – 5. ročníku bylo tehdy zapsáno 210 žáků, do 6. – 9. ročníku 228 žáků. Nedílnou součástí školy byla i školní kuchyně, která vařila obědy pro obě základní školy v Náměšti nad Oslavou. Prvním ředitelem školy byl jmenován František Kouba. Ve funkci působil do 22. 10. 1976, kdy zemřel náhle na selhání srdce.

Při škole pracovala do roku 1990 pionýrská organizace se stálou skupinovou vedoucí. Pionýři rozvíjeli svoje zájmy v řadě zájmových kroužků. V 70. letech byla na školním hřišti vybudována pionýrská klubovna.

Vybraní učitelé každých pět let nacvičovali se svými žáky spartakiádní skladby všech žákovských kategorií. Vystupovali na okrskových, okresních i krajských přehlídkách skladeb a starší žákyně se pravidelně účastnily republikového vystoupení v Praze na Strahově. Velkých úspěchů dosahovaly v 70. letech pěvecké sbory starších i mladších žáků.

Škola udržovala družbu se školou na ulici Komenského v Medzilaborcích v okrese Humenné na východním Slovensku. V letech 1979 až 1990 si žáci spolu dopisovali a docházelo k pravidelným třídenním výměnným pobytům žáků i učitelů v družební obci, při nichž se žáci seznamovali s družební školou i regionem v okolí školy.

V roce 1970 navštěvovalo školu 619 dětí. Kromě náměšťských dětí do ní dojížděly děti z Vícenic, Ocmanic, Sedlece, Naloučan, Okarce a Zahrádky.

V roce 1972 se uskutečnila oslava 10. výročí založení školy spojená s výstavou fotografií ve škole a s žákovským vystoupením v sokolovně.

Ve školním roce 1975/76 bylo započato s výukou podle nového výchovně vzdělávacího projektu školské soustavy s cílem co největšího zapojení dětí do vyučovacího procesu.

Ve školním roce 1982/83 se škola stala osmiletou základní školou, poněvadž byla uzákoněna pouze osmiletá povinná školní docházka, a ve školním roce 1996/97 se opět stala devítiletou základní školou.

19. 6. 1986 postihla školu tragická událost. V řece Oslava utonul během branného dne školy učitel Stanislav Mrňa, když se snažil pomoci svým dvěma žákům topícím se v řece.

Od školního roku 1990/91 probíhala na naší škole reorganizace vzdělávání pod vlivem demokratizace společnosti. Místo povinné výuky ruského jazyka se začal učit jazyk německý a anglický. Došlo též k zásadní úpravě pojetí učiva dějepisu, zeměpisu a občanské nauky.

V roce 1992 se uskutečnilo v odpoledních a večerních hodinách slavnostní shromáždění k 30. výročí založení školy. Na setkání byli pozváni všichni žijící bývalí zaměstnanci školy.

1. ledna 1993 získala škola právní subjektivitu a pracuje jako příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je město Náměšť nad Oslavou. Zároveň byl rozšířen správní aparát školy o hospodářku a mzdovou účetní.

Škola měla vždy dobrou spolupráci s leteckým útvarem v Náměšti nad Oslavou.

V letech 1995 – 2003 navštěvovali žáci každý rok letiště v rámci Dne otevřených dveří.

V letech 1996 – 2002 se uskutečnilo několik setkání pedagogických pracovníků školy se starostou města, na nichž jim vždy vyjádřil poděkování za jejich práci.

K modernizaci vyučování ve škole došlo ve školním roce 1993/94 zahájením výuky informatiky.

V roce 2002 se uskutečnila v náměšťské sokolovně první žákovská školní akademie pro rodiče. Vzhledem k výraznému poklesu počtu dětí v roce 2002 byla poprvé na škole zřízena pouze jedna první třída.

Ve školním roce 2003/2004 začal pracovat ve škole žákovský senát pod vedením výchovného poradce. Byl také stanoven pevný rozvrh třídnických hodin, s cílem zkvalitnit spolupráci třídního učitele se svými žáky.

V roce 2005 bylo ke Dni dětí otevřeno na školním hřišti dopravní hřiště sloužící i školám v okolí.

Ve školním roce 2005/2006 začala na škole pracovat šestičlenná školská rada složená z 2 pedagogů, 2 rodičů a 2 zástupců zřizovatele školy.

Audit hospodářské činnosti odhalil ve školním roce 2006/2007 zpronevěru peněz způsobenou hospodářkou školy. Ta byla okamžitě propuštěna a na místo ředitele školy bylo zřizovatelem školy vyhlášeno konkurzní řízení.

Ve školním roce 2007/2008 byla v 1. a 6. ročníku zahájena výuka podle nového Vzdělávacího programu pro ZŠ, jež byla postupně zaváděna v následujících letech v dalších ročnících.

Od školního roku 2007/2008 rozšířila škola nabídku vyučování cizích jazyků. Kromě povinného jazyka anglického nabízí žákům od 7. ročníku možnost volby druhého cizího jazyka (němčina, ruština).

Součástí školy byla a je školní družina. Žáci v ní byli většinou rozděleni do 3 oddělení. Školní družina byla ve školním roce 2003/2004 přemístěna z původních prostor do nevyužívaného bytu školníka a o letních prázdninách v roce 2010 do upravených větších prostor bývalé školní dílny.

V průběhu padesáti let provozu školy bylo nezbytné budovu školy modernizovat a odstraňovat nedostatky bránící provozu. Kromě drobných oprav se v letech 1983/87 uskutečnila generální oprava topení, poněvadž docházelo k značným únikům vody z potrubí topení do podzemí. Počátkem 90. let bylo započato s rekonstrukcí elektroinstalace v budově školy a byla přebudována kotelna z tuhých paliv na plyn. Hygienická stanice v Třebíči uzavřela v červnu 2003 po dobu 2 dnů budovu školy, poněvadž teploty ve třídách dosahovaly až 35 stupňů. Situace byla řešena výměnou oken za nová plastová a pořízením žaluzií. První etapa výměny oken se uskutečnila v dubnu 2004 a druhá o prázdninách téhož roku. Téměř po celý školní rok 2009/2010 probíhala rekonstrukce multifunkčního sportovního a dopravního hřiště. O prázdninách roku 2011 byla i v tělocvičně vyměněna okna za nová plastová a tělocvična byla vybavena ochrannými sítěmi.

Škola je postupně vybavována novým nábytkem a technikou. V minulých letech byly v budově školy zřízeny některé odborné učebny, např. informatiky, cizích jazyků, přírodopisu a pracovna pro výuku literatury s knihovnou. V dalších letech byla zmodernizována učebna pro výuku fyziky a chemie a také učebna informatiky. Ve školním roce 2009/2010 získala škola první 3 interaktivní tabule a v následujícím školním roce další dvě. Dne 12. 5. 2011 pak byla slavnostně otevřena nová moderní plně vybavená učebna pro výuku cizích jazyků financovaná z prostředků ESF.

Pro zajištění pitného režimu žáků byl ve školním roce 2008/2009 v prostorách školy zřízen bufet.

V posledních letech získala škola několik grantů – na pořízení přírodní učebny na školním pozemku od nadace Veronika, 2 granty z nadace ČEZ na pořízení moderních technologií pro výuku a grant z kraje Vysočina na rekonstrukci tělocvičny. Ve školním roce 2010 / 2011 škola získala 2 granty z ESF „Investice do rozvoje vzdělávání“. První v hodnotě 1 452 227 Kč na projekt s názvem „UČENÍ NÁS BAVÍ“ zaměřený na zkvalitnění výuky, tvorbu nových výukových materiálů a vzdělávání učitelů a druhý v hodnotě 3 415 593, 40 Kč na projekt s názvem „KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM“ zaměřený na zvyšování kvality ve výuce anglického jazyka.

Od září 2011 došlo ke změně systému školního stravování, jehož cílem je rozšíření nabídky a zkvalitnění školních obědů. Zařízení školní kuchyně a jídelny začala provozovat soukromá firma Eurest, nyní Scholarest.

Ve školním roce 2010/11 navštěvovalo školu pouze 261 žáků, což je historicky nejnižší počet žáků ve škole. Ve školním roce 2011/12 se počet žáků zvýšil na 285 žáků. Výuka probíhala v 8 třídách nižšího stupně a 7 třídách vyššího stupně. Na škole pracovalo 22 učitelů, 3 vychovatelé školní družiny a 7 správních zaměstnanců (včetně hospodářky školy a mzdové účetní).

V průběhu posledních jedenácti let (od r. 2011 )  prošla škola velkou rekonstrukcí, co se týká jejího vzhledu. Po výměně  oken za nová plastová a pořízení žaluzií přišla na řadu i nová fasáda budovy s barevně členěnými prvky. Neustále se zdokonaluje a modernizuje i interiér školy. Přibývají další interaktivní tabule, vybavení PC a jazykových učeben, moderní pomůcky atd.

Od r. 2013/ 14 se opět  zvyšuje počet žáků přes 300.

Školu navštěvuje mnoho dojíždějících žáků  (z 31 okolních měst a obcí)

Školní kuchyně a jídelna ( Scholarest ) poskytuje stravu nejen dětem a zaměstnancům školy, ale také cizím strávníkům. Dále dětem zabezpečuje svačiny, které si mohou zakoupit před vyučováním i během dopoledne.

V tomto období se také navázalo na dřívější spolupráci s družebními školami na Slovensku – ZŠ Duchnovičova a ZŠ Komenského – Medzilaborce.

Škola získala mnoho grantů, díky nimž úspěšně vyvíjí svoji další činnost. Např: „ Co se ve škole naučím, v životě jako když najdu“, „Nové webové stránky“, „Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí“, „Zvýšená motivace pro jazykové vzdělávání“, „Rozvoj technických dovedností žáků“, „Podpora polytechnické výchovy“, „Inkluze v praxi – Šablony I, II, III“, „Pokusné ověřování paměťových institucí“, „Erasmus+“, „Podpora výuky plavání“, „Odpady a ekologická výchova“ a další.

V březnu 2020 rozhodla Bezpečnostní rada státu ČR o uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol z důvodu pandemie onemocnění Covid 19. Střídala se distanční, hybridní i prezenční výuka, učení probíhalo v homogenních skupinách, žákům byly poskytovány individuální konzultační hodiny. I přes tuto svízelnou situaci probíhaly různé soutěže a olympiády, v mnoha případech se uskutečnily on line formou. Taktéž zápisy dětí do 1. tříd probíhaly v letech 2020 a 2021 elektronicky bez osobní účasti dětí a rodičů. V roce 2022 se již zápis konal tradičním způsobem.

Po vypuknutí války na Ukrajině se naše škola stala útočištěm pro asi 23 ukrajinských dětí z Náměště n/Osl. a  blízkého okolí. Jejich výuka probíhá pod vedením koordinátora vzdělávání cizinců i v jednotlivých třídách. Škola se snaží o jejich začleňování  do života v ČR, o jejich jazykové vzdělávání.

Škola se ve velké míře zapojuje do mnoha jazykových, matematických, přírodovědných i sportovních soutěží, kde žáci dosahují velmi dobrých výsledků a úspěšně reprezentují školu i naše město.

Ředitelé školy

 • František KOUBA (1. 9. 1962  -  22. 10. 1976)
  • zástupce ředitele: Ladislav Široký
 • Ladislav ŠIROKÝ (1. 11. 1976 – 1. 8. 1978)
  • 2 zástupci ředitele: Drahomír Hadraba a Marta Kružíková
 • Drahomír HADRABA (1. 8. 1978 - 1. 8. 1989)
  • zástupce ředitele: Marta Kružíková
 • RNDr. Bohuslav BAŘINA (1. 8. 1989  -  23. 1. 2007)
  • zástupce ředitele: Marta Kružíková (do 1. 8. 1994)
  • zástupce ředitele: Mgr. Olga Holková (1. 8. 1994  -  1. 8. 2006) 
  • zástupce ředitele: Mgr. Věra Špačková (od 1. 8. 2006)
  • od 23. 1. do 1. 7. 2007 pověřena vedením školy 
 • Mgr. Pavel HUDEČEK (od 1. 7. 2007)
  • zástupce ředitele: Mgr. Věra Špačková
 • Mgr. Věra ŠPAČKOVÁ  (od 1. 8. 2016)
  • Zástupce ředitele: Mgr. Martin Nováček (od 1. 8. 2016)                                                  

 

Vyznamenaní učitelé a žáci

 • Vincenc Vrána, Zasloužilý učitel
 • Anna Šmardová, Zasloužilá učitelka, 1988
 • Marta Kružíková, Čestné uznání okresní rady, 1983 
 • Ludmila Kocourková, Čestné uznání okresní rady, 1988 
 • Martin Pazúr, žák 8. B, pochvala na vysvědčení a věcné dary ONV za záchranu dvou tonoucích spolužáků a snahu oživit utonulého učitele při branném cvičení 19. 6. 1986

Přehledná tabulka o počtu žáků, tříd a pedagogických pracovníků v letech 1973 - 2012

Školní rok Pedagogičtí pracovníci Celkem Nižší stupeň Vyšší stupeň
  učitelé vychovatelé asistenti ped. žáci třídy žáci třídy žáci třídy
1973 / 74 32 3 0 579 22 272 11 325 11
1974 / 75 32 3 0 552 22 261 11 295 11
1975 / 76 32 3 0 554 22 260 11 294 11
1976 / 77 28 3 0 531 22 271 11 260 11
1977 / 78 28 3 0 516 20 243 10 273 10
1978 / 79 27 3 0 502 19 258 10 244 9
1979 / 80 25 3 0 498 18 273 10 225 8
1980 / 81 25 3 0 511 18 228 9 283 9
1981 / 82 24 3 0 507 18 230 9 277 9
1982 / 83 24 3 0 509 18 260 10 249 8
1983 / 84 23 3 0 515 17 273 9 242 8
1984 / 85 23 3 0 536 17 261 8 275 9
1985 / 86 25 3 0 556 18 273 9 283 9
1986 / 87 25 4 0 586 19 281 9 305 10
1987 / 88 26 3 0 545 19 234 8 311 11
1988 / 89 25 3 0 515 18 233 8 282 10
1989 / 90 25 3 0 525 19 233 8 292 11
1990 / 91 24 3 0 515 19 215 8 300 11
1991 / 92 24 3 0 510 18 233 8 277 10
1992 / 93 24 3 0 502 19 223 8 279 11
1993 / 94 24 2 0 486 19 225 8 261 11
1994 / 95 25 2 0 463 19 215 8 248 11
1995 / 96 26 2 + 1 zkr.úv. 0 481 20 223 9 258 11
1996 / 97 27 2 + 1 zkr.úv. 0 535 20 282 10 253 10
1997 / 98 26 2 + 1 zkr.úv. 0 528 20 285 11 243 9
1998 / 99 26 2 + 1 zkr.úv. 0 519 20 277 11 242 9
1999 / 2000 26 2 + 1 zkr.úv. 0 507 19 283 11 224 8
2000 / 2001 25 2 + 1 zkr.úv. 0 503 18 274 10 229 8
2001 / 02 25 2 + 1 zkr.úv. 0 468 18 255 10 213 8
2002 / 03 24 2 + 1 zkr.úv. 0 427 17 222 9 205 8
2003 / 04 24 2 0 399 17 195 9 204 8
2004 / 05 24 2 + 1 zkr.úv. 0 367 17 168 9 199 8
2005 / 06 23 2 + 1 zkr.úv. 0 364 16 157 8 207 8
2006 / 07 23 2 + 1 zkr.úv. 0 333 16 149 8 184 8
2007 / 08 21 2 0 300 14 143 7 157 7
2008 / 09 21 3 zkr.úv. 1 + 1 os. as. 280 14 144 7 136 7
2009 / 10 20 3 zkr.úv. 2 269 14 146 7 123 7
2010 / 11 20 3 zkr.úv. 2 261 13 141 7 120 6
2011 / 12 22 3 zkr.úv. 2 285 15 155 8 130 7
2012 / 13 23 3 zkr.úv. 1 292 16 161 9 131 7
2013 / 14 23 3 2 316 16 168 9 148 7
2014 / 15 24 3 2 313 17 161 9 152 8
2015 / 16 22 3 3 308 15 159 8 149 7
2016 / 17 21 3 6 301 15 149 8 152 7
2017 / 18 22 3 6 310 16 159 8 151 8
2018 / 19 22 3 4 302 15 149 7 153 8
2019 / 20 24 3 6 309 16 155 8 154 8
2020 / 21 24 3 4 305 16 163 9 142 7
2021 / 22 23 4 4 309 16 176 9 133 7
2022 / 23 23 4 4 321 16 184 9 137 7

Přidáno 22. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt

Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou

 • tel. škola 568 620 409
 • tel. jídelna 731 438 260
 • e-mail info@zshusova.cz
 • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

 

Cookies

Ostatní

Dnes je úterý 23. 7. 2024

Svátek má Libor