Ukončené

Národní plán obnovy (Doučování)

Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022 - financováno Evropskou unií - Next Generation EU

Dotace celkem v Kč: 99.125,-


Národní plán obnovy (prevence digitální propasti)

Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022 - financováno Evropskou unií - Next Generation EU

Dotace celkem v Kč: 94.000,-


Šablony II (operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Škola v letošním školním roce pokračuje v realizaci projektu v rámci Výzvy Šablony II (operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a sdílení zkušeností mezi pedagogy. Hlavní zaměření projektu je na Polytechnické vzdělávání. Celkové náklady tohoto projektu jsou ve výši 1 294 836 Kč.

Projekt byl zahájen 1. 2. 2019 a ukončení je plánováno na 31. 1. 2021.


Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Škola ve školním roce 2019/2020 získala neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Dotace ve výši 122 500 Kč na období září – prosinec 2019 a ve výši 122 500 Kč na období leden – červen 2020 byla využita na realizaci exkurzí v paměťových institucích, které účelně doplnily probírané učivo v jednotlivých ročnících. Z důvodu distanční výuky jsme však vraceli finanční prostředky na období leden – červen 2020.


Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

Škola v  roce 2019 ukončila projekt zaměřený ve vzájemnou spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v rámci společné realizace Projektu Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí. Projekt byl realizován v rámci OP VVV. Aktivity projektu byly zaměřeny na sdílení zkušeností učitelů, navázání spolupráce s oborovými didaktiky na VŠ, sdílení zkušeností s odborníky na pedagogiku, psychologii a speciální pedagogiku.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2017 a ukončen k 31. 12. 2019.


Respektujeme přírodu

Finanční podpora z Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny

Název grantového programu: Odpady a ekologická výchova 2019
Název projektu: Respektujeme přírodu
Celkové náklady projektu: 66 800 Kč (z toho dotace z Kraje Vysočina činí 40 000 Kč)
 

Projekt je zaměřen na revitalizaci školního pozemku. V rámci projektu bude částečně zrekonstruován domeček na pozemku, dojde k výsadbě nových stromků, keřů, trvalek a bylin. Bude zakoupeno nářadí pro práci na školním pozemku a jsou plánovány 3 akce na podporu ekologické výchovy.

Realizace projektu: 1. 4. 2019 – 30. 10. 2019


Erasmus+

Škola realizuje projekt „Diferenciace a kreativita ve výuce cizích jazyků“ – KA 1 – projekt mobility osob. V rámci programu Erasmus+ se pedagogové naší školy účastní jazykových vzdělávacích pobytů v zahraničí.

Rozpočet projektu je stanoven na 23 919 EUR.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2017- 31. 1. 2019

ERASMUS DAY

Hodina AJ - ukázka
Hodina NJ - ukázka
Hodina RJ - ukázka


Podpora výuky plavání

Škola získala finanční prostředky z rozvojového programu Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (II. etapa). Z těchto prostředků byla uhrazena doprava žáků na povinnou výuku plavání v plaveckém bazénu v Třebíči ve školním roce 2017-2018.


Společenství praxe

Škola v tomto školním roce pokračuje ve vzájemné spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v rámci společné realizace Projektu Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí. Projekt je realizován v rámci OP VVV. Aktivity projektu jsou zaměřeny na sdílení zkušeností učitelů, navázání spolupráce s oborovými didaktiky na VŠ, sdílení zkušeností s odborníky na pedagogiku, psychologii a speciální pedagogiku.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2017 a plánované ukončení projektu je 31. 12. 2019.


Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Škola v tomto školním roce získala neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Dotace ve výši 122 500 Kč na období září – prosinec 2018 bude využita na realizaci exkurzí v paměťových institucích, které účelně doplní probírané učivo v jednotlivých ročnících formou zážitkové pedagogiky.


Inkluze v praxi

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004210

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Rozpočet projektu je stanoven na 881680,00 Kč.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2017- 31. 1. 2019


Podpora polytechnické výchovy 2015

Naše škola získala ke konci roku dotaci ve výši 38.000,- Kč v rámci  rozvoje polytechnichnických dovedností žáků na nákup stavebnic Merkur za podpory Kraje Vysočina a MŠMT ČR. Dalšími partnery jsou PBS Velká Bíteš, Pretol, PSJ, Chládek a Tintěra, Frankische a Wikov. Tyto stavebnice budou využívat žáci 1. i 2. stupně základní školy.

    


Rozvoj technických dovedností žáků

 Finanční podpora z OP VK – prioritní osy 1, oblasti podpory 7.1 – Počáteční vzdělávání

Název grantového programu: Výzva 57
Název projektu: Rozvoj technických dovedností žáků
Celkové náklady projektu: 212 481 Kč

Projekt je zaměřen na podporu technických dovedností žáků. V rámci projektu budou prostřednictvím šablon uskutečněny tyto aktivity:

  • Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
  • Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Trvání projektu: 1. 9. 2015 až 31. 12. 2015


Nové webové stránky

Fond Vysočiny

Finanční podpora z Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015
Název projektu: Nové webové stránky
Celkové náklady projektu: 26 088 Kč
 

Projekt je zaměřen na vytvoření nových webových stránek školy. Ty budou spuštěny k 1. 9. 2015. Celkové náklady jsou ve výši 26 088 Kč, z toho dotace z Kraje Vysočina činí 10 436 Kč. Webové stránky byly vytvořeny ve spolupráci se společností just4web.


Bezplatná výuka českého jazyka cizinců z třetích zemí

Fond Vysočiny
Finanční podpora z Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny

Název rozvojového programu
Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí 2015

Celkové náklady projektu: 24 908 Kč
 

Program je určen na výdaje na školní potřeby, učebnice a školní pomůcky pro žáky cizince, na DVPP související se vzděláváním cizinců a na částečnou úhradu nákladů souvisejících s poskytováním jazykového vzdělávání v přípravných jazykových kurzech pro žáky cizince. 


Zvýšení motivace pro jazykové vzdělávání

 Finanční podpora z OP VK – prioritní osy 1, oblasti podpory 7.1 – Počáteční vzdělávání

Název grantového programu: Výzva 56
Název projektu: Zvýšení motivace pro jazykové vzdělávání
Celkové náklady projektu: 869 836 Kč
 

Projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti a jazykového vzdělávání. V rámci projektu budou prostřednictvím šablon uskutečněny tyto aktivity:

  • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, včetně DVPP pro pedagogy
  • Zahraniční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků
  • Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky a přírodovědných v zahraničí
  • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 20 žáků školy

Trvání projektu: 1. 7. 2015 až 31. 12. 2015


Učíme se v přírodě

Fond Vysočiny

Finanční podpora z Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny

Název grantového programu: Životní prostředí 2014
Název projektu: Učíme se v přírodě
Celkové náklady projektu: 60 000 Kč
Doba realizace projektu: 1. 8. až 30. 9. 2014
Realizace projektu je ukončena.

Projekt se dotýká aktivit s oblastí odpadového hospodářství, přírody, přírodní zahrady a lesní pedagogiky. V oblasti odpadového hospodářství vedeme žáky k uvědomělému úklidu odpadků a kompostování. Vytvořili jsme hřbitov odpadků - za účelem seznámení se s poločasem rozpadu odpadků. V oblasti přírody realizujeme prvky přírodní zahrady. Provedli jsme vyčišťovací práce a úpravu zeleně. Opravili jsme zahradní domek a dokoupili drobné zahradnické náčiní. Vysadili jsme ovocné stromky, jedlé keře, kvetoucí trvalky a bylinky. Upravili jsme jezírko s faunou a florou a vybudovali jsme kamenný val. Vedle jezírka je vytvořena tzv. divočinka, kde jsou stínomilné trvalky, úkryty pro užitečné živočichy a dále jsme rozvěsili budky a krmítka. V rámci dílen vytvořili žáci krmítka. Přírodní zákoutí jsou označena orientačními cedulkami a drobnou motivační keramikou, kterou vytvořili naši žáci v rámci workshopu. V aktivitě přírodní zahrady jsme provedli certifikaci pozemku firmou Chaloupky. Pro další zájmové vzdělávání v oblasti lesní pedagogiky jsme uspořádali vědomostní a výtvarnou soutěž pro žáky. Publikace a aktivity jsou zveřejněny na webových stránkách školy a místním tisku.


Co se ve škole naučím, v životě jako když najdu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostEvropská unieČeská republika

Finanční podpora z OP VK – prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Co se ve škole naučím, v životě jako když najdu - grant je zaměřen na cílenější a efektivnější přípravu na budoucí povolání v rámci exkurzí a projektů. Jeho výše je 2 576 801,96 Kč.

Trvání projektu: 1. 4. 2013 až 31. 1. 2015
Realizace projektu je ukončena.


Život na Vysočině aneb Kalendářové putování s Bětkou a Otíkem

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostEvropská unieČeská republika

Finanční podpora z OP VK – prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Život na Vysočině aneb Kalendářové putování s Bětkou a Otíkem - grant je zaměřen na zavádění nových forem práce do výuky na 1. stupni. Jeho výše je 3 408 434,20 Kč.

Trvání projektu: 1. 4. 2013 až 31. 1. 2015
Realizace projektu je ukončena.


Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostEvropská unieČeská republika

Finanční podpora z OP VK – prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem - grant je zaměřen na zvyšování kvality ve výuce anglického jazyka. Jeho výše je 3 415 593,40 Kč.

Trvání projektu: 5. 11. 2010 až 30. 6. 2012
Realizace projektu je ukončena.


Učení nás baví

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostEvropská unieČeská republika

Peníze školám – žádost o finanční podporu z OP VK  – IP oblasti podpory 1.4 – unit costs – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Učení nás baví - grant je zaměřen na zkvalitnění výuky, tvorbu nových výukových materiálů a vzdělávání učitelů. Jeho výše je 1 452 227 Kč.

Trvání projektu: 1. 9. 2010 až 28. 2. 2013
Realizace projektu je ukončena.


Přidáno 22. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt

Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou

  • tel. škola 568 620 409
  • tel. jídelna 731 438 260
  • e-mail info@zshusova.cz
  • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

 

Cookies

Ostatní

Dnes je sobota 13. 7. 2024

Svátek má Markéta