INFORMACE K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU VE ŠKOLE

Výuka žáků 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky bude probíhat 2 x týdně, konkrétně v úterý a ve čtvrtek. V ostatní dny pokračuje distanční vzdělávání žáků.
INFORMACE K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU VE ŠKOLE

Výuka je rozdělena do dvou dvouhodinových bloků (Čj, M) – první blok 8.00 – 9.30, přestávka 9.30 – 10.00, druhý blok 10.00 – 11.30. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 do 10.00 hodin.

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

Žáci 9. A se budou shromažďovat před hlavním vchodem (nutno dodržovat odstupy 2 metry)

Žáci 9. B se budou shromažďovat před vchodem do školní jídelny (nutno dodržovat odstupy 2 metry)

 • Žáky bude před školou vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník, který bude žáky organizovat do skupiny a odvádět je do určených prostor ve škole. Vstup po 7.55 nebude žákům umožněn.

 

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Po vstupu do školy použije žák desinfekci a bude mu změřena teplota

 

V době výuky

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Složení skupin žáků stanoví ředitel školy a je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15. Žáci budou sedět po jednom v lavici.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru nebo pokud to nevyžaduje vyučující (ochrana rizikových osob). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude minimalizována (odchody na WC po jednom v době výuky, velké přestávky budou žáci trávit na školním dvoře). Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. Po celou dobu pobytu ve škole a jejím areálu není možný kontakt mezi skupinkami.

Stravování

 • Stravování žáků ve školní jídelně nebude v době od 11. 5. do 25. 5. poskytováno. Po tomto datu (po nástupu žáků 1. stupně) bude možné stravování žáků po předchozím objednání.

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený na čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Před prvním vstupem žáka do školy předkládá zákonný zástupce žáka (popř. žák) tato prohlášení (ke stažení jako samostatný dokument):

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Tyto informace ve verzi pro tisk (pdf)

Čestné prohlášení


Přidáno 5. 5. 2020, autor: ZŠ Husova

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt

Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou

 • tel. škola 568 620 409
 • tel. jídelna 731 438 260
 • e-mail info@zshusova.cz
 • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

 

Cookies

Ostatní

Dnes je úterý 23. 7. 2024

Svátek má Libor