INFORMACE K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

Výuka žáků 1. stupně bude i nadále probíhat formou distančního vzdělávání žáků. Od 25. 5. 2020 je však umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole formou školních skupin.
INFORMACE K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

Školní skupiny budou tvořeny přednostně z žáků jedné třídy, popř. z jednoho ročníku. V době dopolední přítomnosti žáků ve škole budou žáci plnit zadání z distanční výuky doplněné dalšími vhodnými vzdělávacími aktivitami. V dopoledním bloku se boudou o děti starat pedagogové (dle počtu přihlášených žáků –  třídní učitel nebo asistent pedagoga, popř. ostatní vyučující). Výuka žáků 1. stupně bude probíhat každý pracovní den (pondělí – pátek) a bude rozdělena do dvou dvouhodinových bloků – první blok 8.00 – 9.30, přestávka 9.30 – 10.00, druhý blok 10.00 – 11.30. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020 do 10.00 hodin. Současně zákonný zástupce žáka oznámí škole zájem a plánovaný rozsah odpolední přítomnosti žáka ve ŠD a také zájem o školní stravování. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Žáci 1. stupně se budou shromažďovat v prostorách školního dvora (nikoli před hlavním vchodem) dle skupinek – tříd. Je nutné dodržovat odstupy 2 metry.
 • Žáky si zde bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník, který bude žáky odvádět do určených prostor ve škole. Vstup po 7.55 nebude žákům umožněn.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Po vstupu do školy použije žák desinfekci a bude mu změřena teplota.

 V době výuky

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Složení skupin žáků stanoví ředitel školy a je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15. Žáci budou sedět po jednom v lavici.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru nebo pokud to nevyžaduje vyučující (ochrana rizikových osob). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude minimalizována (odchody na WC po jednom v době výuky, velké přestávky budou žáci trávit na školním dvoře). Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. Po celou dobu pobytu ve škole a jejím areálu není možný kontakt mezi skupinkami.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě (včetně plavání) není možná. Doporučené je pouze zařazení pohybových chvilek, relaxace a pobyt ve venkovních prostorách areálu školy.
 • Aktivity mimo areál školy nejsou možné. Z tohoto důvodu došlo ke zrušení exkurzí, školních výletů, škol v přírodě a výjezdů v rámci projektů, které měly proběhnout do 30. 6. 2020. Tyto akce jsou přesunuty na podzim 2020.

 Stravování

 • Stravování žáků ve školní jídelně bude od 25. 5. poskytováno ve školní restauraci Scolarest s dodržením stanovených hygienických pravidel. Na obědy je však nutné se předem přihlásit – objednat. Po přihlášení je odběr obědu závazný.

Provoz ŠD

 • Ranní družina není poskytována.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
 • Vzdělávací aktivity ve ŠD zajišťují vychovatelky ŠD, popř. asistentky pedagoga nebo ostatní pedagogičtí pracovníci školy.
 • Doba provozu odpoledních aktivit bude stanovena po zjištění zájmu ze strany zákonných zástupců, nejdéle však do 16.00 hodin.
 • Do odpoledních aktivit je nutné se předem přihlásit (ano x ne, denně x který den, čas od - do).

 Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený na čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Před prvním vstupem žáka do školy předkládá zákonný zástupce žáka (popř. žák) tato prohlášení (ke stažení jako samostatný dokument na webových stránkách školy):

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Tyto informace ve verzi pro tisk (pdf)

Čestné prohlášení


Přidáno 6. 5. 2020, autor: ZŠ Husova

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt

Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou

 • tel. škola 568 620 409
 • tel. jídelna 731 438 260
 • e-mail info@zshusova.cz
 • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

 

Cookies

Ostatní

Dnes je středa 24. 7. 2024

Svátek má Kristýna