INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8.00
INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

Školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8.00.

 • Nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Do školy vchází všichni žáci s ochranou dýchacích cest.
 • Žáci, kteří se 1., 6. a 9. září budou ve škole testovat, nosí roušky pouze ve společných vnitřních prostorech školy (chodby, toalety, jídelna), ve třídách ani v družině žáci roušky nemusí mít (platí až po provedení a vyhodnocení testu).
 • U žáků 1.- 3. ročníků je povolena přítomnost zákonného zástupce u testování. Pokud budou chtít rodiče tuto možnost využít, musí s dítětem přijít v 7.30 hodin hlavním vchodem do vestibulu školy. Zde bude čekat pověřený pracovník školy. Po provedení a vyhodnocení testu odchází testovaní žáci do své třídy, a to již bez doprovodu rodiče.
 • Vstup do budovy školy je v době vyučování umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. (S výjimkou prvního dne u žáků prvního ročníku a výše uvedené přítomnosti rodiče u testování dítěte.)
 • Žáci dodržují stanovená hygienická pravidla, u všech vchodů jsou nainstalovány aplikátory dezinfekce.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) bude ihned kontaktovat zákonného zástupce.
 • V případě přechodu na distanční výuku mají žáci povinnost se distančně vzdělávat.

 

Organizační informace k 1. – 3. září 2021 pro 1. ročník

Středa 1. září

 • 7.15 – 7.30 příchod žáků a jejich doprovodu na školní hřiště, testování žáků za přítomnosti rodiče, vyhodnocení testů, přesun do třídy
 • 8.00 – 8.45 – slavnostní přivítání prvňáčků
 • 8.45 – 9. 45 přechod žáků do školní družiny, informativní schůzka rodičů s třídní učitelkou
 • Rodiče doprovázející žáky 1. ročníku první den do školy musí mít po celou dobu pobytu ve škole respirátor.

Děti budou mít roušku pouze ve společných prostorech, ve třídě roušku mít nemusí (budou již otestovaní). Každý prvňáček přijde s aktovkou, do které si vloží připravené učebnice a pomůcky.

Čtvrtek 2. září

 • 8.00 – 9.40 výuka, organizační záležitosti třídy
 • 9.40 odchod žáků domů nebo přechod do školní družiny

Pátek 3. září

 • 8.00 – 10.45 výuka, organizační záležitosti třídy
 • 10.45 odchod žáků domů nebo přechod do školní družiny

Od pondělí 6. 9. probíhá výuka plně dle rozvrhu.

V pondělí 6. 9. proběhnou schůzky SRPŠ.

 • výbor SRPŠ                                                                v 15.30 hodin
 • třídní schůzky SRPŠ    1. stupeň (celotřídní)             v 16.30 hodin
 • třídní schůzky SRPŠ 2. stupeň (celotřídní)                v 17.00 hodin

Rodiče musí mít po celou dobu pobytu ve škole respirátor.

 

Organizační informace k 1. – 3. září 2021 pro 2. – 9. ročník

Středa 1. září

 • 7.40 – 7.55 příchod žáků k hlavnímu vchodu, přesun do třídy
 • 8.00 – 8.45 – hymna, proslov, testování žáků 2. – 9. ročníku ve třídách, rozvrhy a organizační záležitosti třídy
 • 8. 45 odchod žáků 2. -9. ročníků
 • Děti budou mít roušku až do vyhodnocení testování, poté pouze ve společných prostorech, ve třídě roušku mít nemusí (budou již otestovaní).

Čtvrtek 2. září

 • 8.00 – 10.45 třídnické hodiny, organizační záležitosti třídy
 • Od 10.45 výuka dle rozvrhu
 • Odpolední vyučování v tento den odpadá (9. ročník)
 • 6. A, B – adaptační kurz – informace žáci obdrží od třídních učitelů
 • Zahájen provoz školní družiny, včetně ranní.

Pátek 3. září

 • Výuka dle rozvrhu.
 • 6. A, B – adaptační kurz

Školní družina

 

 • Ve středu 1. září není školní družina v provozu.
 • Ranní družina (6.00 – 7.40) je v provozu od čtvrtka 2. září 2021. 
 • Děti chodí do ranní družiny hlavním vchodem, zvoní na zvonek DRUŽINA. Po přezutí odchází do ŠD, kde je dozor.  
 • Odpolední družina svou činností navazuje na vyučovaní.  
 • Školní družinu může navštěvovat pouze žák s řádně vyplněnou a podepsanou přihláškou do školní družiny, kterou dostane první školní den (k vyzvednutí ve vestibulu školy od 7.30 do 10.00 hod. Rodiče prvňáčků obdrží zápisové lístky u vychovatelky 1. oddělení ŠD.
 • V letošním školním roce budou otevřena 4. oddělení ŠD
  • 1. oddělení (1. ročník)
  • 2. oddělení (2. ročník)
  • 3. oddělení (3. ročník)
  • 4. oddělení (4. a 5. ročník)

Kritéria příjmu žáků do ŠD:

Žáci jsou přijímáni do výše naplnění celkové kapacity školní družiny. Přednostně jsou přijímáni žáci:

1. dojíždějící

2. žáci z nižších ročníků (1.-3. třída)

3. děti s mladším sourozencem docházejícím do ŠD (platí pro 4. a 5. ročník)

K docházce do ŠD jsou přijímáni především žáci zaměstnaných rodičů.

Ze ŠD budou žáci odcházet hlavním vchodem. Rodič si po příchodu zazvoní na ŠD a požádá o uvolnění svého dítěte. Vedoucí ŠD si přes kameru ověří vaši přítomnost. Do budovy školy nevstupujete a k předání dítěte dojde u vchodových dveří.

Kroužky školní družiny začnou od pondělí 6. září 2021. Podrobné informace najdete na stránkách školy v sekci DRUŽINA.

 

Školní jídelna

Zařízení školního stravování je v provozu s dodržením nezbytných pravidel:

 • Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob
 • Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
 • každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZp.
 • obědy není nutné objednávat bude bezobjednávkový systém
 • svačiny a saláty budou v nabídce pouze balené
 • 10.45 – 11.15 výdej obědů pro cizí strávníky a žáky, kteří se vzdělávají distančním způsobem
 • 11.20-14.00 výdej obědů pro žáky v prezenční výuce, pro zaměstnance školy
 • Na oběd odvádí žáky vyučující (dle harmonogramu školy). Ten také dohlíží na dodržování hygienických pravidel (rozestupy, umývání rukou, roušky,..)
 • Výdej obědů ve středu 1. 9. 2021 - z důvodu registrace nových strávníků, prodeje čipů a karet, který se uskuteční od 9.00 do 10.45, bude výdej obědů 1.9. probíhat v následujících časech 10.45 - 11.15 cizí strávnici, 11.20 - 14.00 pro žáky školy

Obecné informace

 • Na WC budou žáci odcházet po jednom v době výuky (průběžná desinfekce).
 • O přestávce budou žáci ve třídě, kde nemusí mít po provedeném testování roušku.
 • O velké přestávce bude umožněn (pokud to dovolí vládní opatření) pobyt žáků na školním hřišti, kde bude zajištěn dohled nad žáky.
 • Pokud žák nezůstává ve školní družině, odchází po skončení vyučování (popř. po obědě) hlavním vchodem.
 • Dojíždějící žáci II. stupně budou v ranních hodinách docházet do III. oddělení ŠD, kde je zajištěn dohled nad žáky (mediální učebna je nově kmenovou třídou, tudíž nebude pro dojíždějící žáky používána).
 • Ze stejného důvodu budou žáci 8. a 9. ročníků, kteří zůstávají ve škole v době volné hodiny ve IV. oddělení ŠD.
 • Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou pobytu ve třídě po provedeném testování).  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Budou dodržována zvýšená hygienická opatření (roušky, desinfekce, homogenní skupiny v rámci ročníku, větrání tříd, pobyt žáků na čerstvém vzduchu, …).
 • Vstup do školy je povolen pouze zdravým žákům (bez projevů akutního nachlazení nebo bez příznaků nemoci COVID 19). Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoli doprovodu.

Testování žáků

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Jedná se o antigenní testy Genrui Bio Tech test z přední části nosu. Instruktážní video:

Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) - YouTube

Testování se nezúčastní žák, který

 1. prodělal onemocnění Covid- 19 v posledních 180 dnech (počítá se od prvního PT – PCR testu s pozitivním výsledkem). Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena – potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě (žák odevzdá 1.9. třídnímu učiteli).
 2. negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.  Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena – potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě (žák odevzdá v den testování třídnímu učiteli).
 3. Žáci, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování). Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena – certifikátem o provedeném očkování (žák odevzdá 1.9. třídnímu učiteli).

 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
 • nesmí zpívat,
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
 • nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

Skutečnost, že se žák nepodrobí screeningovému testování nahlásí zákonný zástupce žáka nejpozději do středy 1. 9. 2021 do 7.00 hodin ředitelce školy (na mail: info@zshusova.cz).

 

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.

Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

V případě pozitivního výsledku testu je pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti (chodba u konferenčního sálu).

Škola kontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, popř. jiný den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu v prostorách vestibulu školy.

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství).

Podle aktuálně platného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Případné dotazy k provozu školy zodpoví vedení školy (přes školu online nebo mail info@zshusova.cz nebo tel. 568620409, popř. 723574614).

verze pro tisk


Přidáno 30. 8. 2021, autor: ZŠ Husova

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt

Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou

 • tel. škola 568 620 409
 • tel. jídelna 731 438 260
 • e-mail info@zshusova.cz
 • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

 

Cookies

Ostatní

Dnes je středa 17. 7. 2024

Svátek má Martina